Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Cookie Art

Dzień dobry!

Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego cookieart.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna – sprzedaży.

Dane sprzedającego:

Cookie Art. Agata Stachowiak
ul. Jantarowa 2c/3
75-256 Koszalin
NIP 6692485719
REGON 389015655

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt.cookieart@gmail.com

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,
zespół sklepu internetowego Cookie Art.  Agata Stachowiak

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 • POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://cookieart.pl/regulamin-sklepu ,
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://cookieart.pl/sklep ,
 • Sprzedawca – Cookie Art. Agata Stachowiak. Ul. Jantarowa 2c/3, 75-256 Koszalin NIP 6692485719 REGON 389015655
 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 • 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt.cookieart@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 • 5

Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez www.Przelewy24.pl .
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • 6

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 • 6A
  Regulamin Szkoleń Indywidualnych
 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i świadczenia usług szkoleniowych przez organizatora szkolenia.
 2. Organizatorem szkolenia jest
  Cookie Art Agata Stachowiak.
  Jantarowa 2c/3
  75-256 Koszalin.
  NIP 6692485719
  REGON 389015655
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

Zakup i opłata za szkolenie

 1. Zakup uczestnictwa w szkoleniu możliwy jest poprzez sklep internetowy cookieart.pl
 2. Warunkiem zakupu szkolenia przez uczestnika jest:
  • prawidłowe i kompletne wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia,
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora szkolenia w zakresie niezbędnym dla realizacji szkolenia,
  • w przypadku uczestnika będącego konsumentem – wyrażenie w formie pisemnej lub innej formie dokumentowej zgody na rozpoczęcie szkolenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku gdy termin szkolenia przypada przed upływem terminu na odstąpienie od umowy przez konsumenta.

Ogólne warunki rezerwacji

 1. W momencie złożenia zamówienia na szkolenie za pośrednictwem sklepu internetowego www.cookieart.pl następuje wstępna rezerwacja jednego miejsca w złożonym zamówieniu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty za szkolenie, w ciągu 28 dni od momentu zakupu. Nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. W przypadku braku dokonania i zaksięgowania płatności po stronie Cookie Art , Organizator ma prawo wykreślić Uczestnika z listy szkolenia.
 3. W szkoleniu może wziąć udział inna osoba niż użytkownik sklepu cookieart.pl, który dokonał zamówienia. W tym celu użytkownik, który dokonał zamówienia powinien podać w UWAGACH do zamówienia imię i nazwisko osoby, która będzie brała udział w szkoleniu. Użytkownik dokonujący zakupu szkolenia dla innej osoby zobowiązany jest do zapoznania tej osoby z zasadami niniejszego regulaminu.
 4. Klient dokona potwierdzenia lub ewentualnej zmiany imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. W opisie każdego szkolenia użytkownik może znaleźć informacje co dokładnie obejmuje cena szkolenia.

Informacje organizacyjne

 1. Orientacyjny czas trwania oraz godzina rozpoczęcia szkolenia są podawane w opisie danego szkolenia.
 2. W przypadku zaistnienia powodów, które uniemożliwią zorganizowanie szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje uczestnika telefonicznie lub mailowo. Organizator zaproponuje uczestnikowi nowy termin szkolenia lub na żądanie uczestnika zwróci dokonaną przez niego wpłatę.
 3. Uczestnik spóźniony na szkolenie będzie uczestniczył w nim od momentu, w którym pojawił się na szkoleniu. W takim wypadku prowadzący nie ma obowiązku przeprowadzania czynności związanych z prowadzeniem szkolenia od początku.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników szkolenia.
 5. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik może zostać poproszony, za jego zgodą, o wypełnienie krótkiej ankiety.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta oraz zmiana terminu szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając organizatorowi oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez organizatora. (Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Formularz-odstapienia-od-umowy.doc (live.com). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy kontakt.cookieart@gmail.com
  • W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą a uczestnik otrzyma zwrot uiszczonej ceny.
  • W przypadku odstąpienia od umowy organizator zwróci pieniądze maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od umowy.
  • Zwrot uiszczonej przez uczestnika kwoty następuje przelewem na konto wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 10 i mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
  • W przypadku, o którym mowa powyżej nie obowiązuje 14-sto dniowy termin odstąpienia od umowy.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 ro, poz. 827 z późn. zm.).
  • W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które odbyło się w terminie zakupionym przez Konsumenta, Konsument traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Organizator organizował nowe szkolenie. Cookie Art. Agata Stachowiak nie jest przy tym zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kwot zgłoszonym uczestnikom.
  • W przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Konsumenta z powołaniem się na siłę wyższą, Konsument zobowiązany jest do wykazania wystąpienia stanu siły wyższej i w rezultacie uniemożliwienia mu wykonania umowy. Wówczas Cookie Art Agata Stachowiak umożliwi odbycie szkolenia w innym, możliwym do przeprowadzenia szkolenia terminie – w ciągu kolejnych 12 miesięcy od daty pierwotnego terminu szkolenia.
  • Jeśli Zamawiający poinformuje o nieobecności na szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą kursu Wykonawca potrąci koszt organizacji szkolenia uwzględniając koszt produktów, materiałów oraz cateringu. W przypadku rezygnacji na 7 dni i mniej przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca potrąci 100% kwoty za szkolenie na pokrycie kosztów.

 

Anulowanie oraz zmiany usług

 1. Organizator może odwołać szkolenie lub warsztaty, z powodów niezawinionych przez Organizatora oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Konsumenta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego szkolenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu szkolenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w szkoleniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu szkolenia. W przypadku znaczących zmian cech szkolenia wskazanych w zamówieniu, Konsument może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 4. W przypadku odwołanego szkolenia, Organizator poinformuje Zamawiającego tak szybko jak to możliwe i zaproponuje zwrot środków lub zamianę na inny kurs w późniejszym terminie. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę Organizator zwróci pieniądze. Organizator zastrzega możliwość podjęcia decyzji i zmiany na inny, dowolny kurs przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania wiadomości o odwołanym szkoleniu. W przypadku braku kontaktu ze strony Zamawiającego w powyższym terminie 30-stu dni, Organizator zwróci pieniądze na konto Zamawiającego.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Organizatora szkoleń lub wskutek działania siły wyższej.
 • 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta lub POCK

 1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  -o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  -w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://cookieart.pl  jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 5. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://cookieart.pl , jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://cookieart.pl/polityka-prywatnosci/
 • 10

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Menu